กิจแกะสลักหยก

ประติมากรรมแกะสลักหินหรือหยก เป็นงานศิลปะที่มีชื่อเสียงของช่างอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มาอย่างยาวนาน ประติมากรรมสลักหินในดินแดนนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เกี่ยวเนื่องกับรูปเคารพในศาสนา
ช่างปัจจุบัน โดย นาย สุกิจ สิทธิวัง ได้สร้างสรรค์ผลงานแกะสลักออกมา ยาวนานกว่า 30 ปีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างสรรค์ลวดลายบนเนื้อหินให้แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ โดยการพัฒนาศิลปะทางด้านพุทธศิลป์ให้มีความโดดเด่นเฉพาะตัว แสดงออกถึงฝีมืออันประณีตบรรจง ด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานยังคงถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอยู่เสมอ รักษาคุณค่าแห่งหินแกะสลักให้คงอยู่สืบไป

Best Design การออกแบบที่สวยงามเป็นธรรมชาติ

Part of Our Portfolio ส่วนหนึ่งของผลงานเรา

ผลงานเหล่านี้ถูกแกะสลักจากหิน-หยกอย่างประณีตจึงจะได้ผลงานเหล่านี้


Our Group กลุ่มของเรา

นาย สุกิจ สิทธิวัง

นาย สุกิจ  สิทธิวัง

นาย สุกิจ สิทธิวัง

ประธานกลุ่ม

นาง วันดี สิทธิวัง

นาง วันดี  สิทธิวัง

นาง วันดี สิทธิวัง

รองประธานกลุ่ม

นางสาว แสงระวี สิทธิวัง

นางสาว แสงระวี  สิทธิวัง

นางสาว แสงระวี สิทธิวัง

ฝ่ายการตลาด

นาย พิทวัส สิทธิวัง

นาย พิทวัส   สิทธิวัง

นาย พิทวัส สิทธิวัง

ฝ่ายประสานงาน

นาย สุทัศน์ รัตนาศรีสวัสดิ์

นาย สุทัศน์ รัตนาศรีสวัสดิ์

นาย สุทัศน์ รัตนาศรีสวัสดิ์

หัวหน้าช่างแกะสลัก

Open map

Go to Top